طبقه مسکونی

طبقه اول

همکف غربی

بلوار ولیعصر

همکف شرقی

زیر زمین

سامانه مدیریت مجتمع های تجاری ، 36500 ، تبلیغات
سامانه مدیریت مجتمع های تجاری ، 36500 ، تبلیغات
سامانه مدیریت مجتمع های تجاری ، 36500 ، تبلیغات

مجتمع فردوسی قشم ، سفر ، خرید، تجاری اداری مسکونی، تبلیغات ، چاپ ، لباس ، خدمات اداری ، موبایل ، کامپیوتر ، پوشاک ، زنانه ، قشم ، جزیره قشم، سامانه مدیریت مجتع های تجاری ۳۶۵۰۰